การป้องกันการผุกร่อนของเหล็กโดยการเคลือบผิวด้วยสังกะสีโดยวิธีต่างๆ (Corrosion Prevention of Steels by Zinc Coatings) นางสาวประพิศพรรณ เตชะวานิชชัย, นางสาวพีรพร พิมพา และ อาจารย์พวงจันทร์ เหล่าศิริชน ภาควิชาเคมีเทคนิค คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ถนนพญาไท เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330