การป้องกันการผุกร่อนของเหล็กโดยการเคลือบผิวด้วยสังกะสีโดยวิธีต่างๆ
(Corrosion Prevention of Steels by Zinc Coatings)
นางสาวประพิศพรรณ เตชะวานิชชัย, นางสาวพีรพร พิมพา และ อาจารย์พวงจันทร์ เหล่าศิริชน
ภาควิชาเคมีเทคนิค คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ถนนพญาไท เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330


บทคัดย่อ
ในปัจจุบันนี้ได้มีการนำเหล็กมาใช้อย่างแพร่หลาย ทั้งในวัสดุอุปกรณ์ และเครื่องจักรในโรงงานอุตสาหกรรมทั่วไป แต่ก็จะพบว่ามีปัญหาเกิดขึ้นกับเหล็ก คือ การเกิดสนิมและเกิดการผุกร่อน สาเหตุของการเกิดการผุกร่อนนั้นขึ้นอยู่กับสิ่งแวดล้อมโดยเฉพาะในสภาวะที่มี Chloride Ion อยู่
ในโครงการนี้ จึงมุ่งเน้นถึงการศึกษาการเคลือบผิวด้วยสังกะสีโดยวิธีต่างๆ 5 วิธีด้วยกันคือ
1. การทำ Cold Galvanized, ZRP (ใช้ภายในประเทศ)
2. การทำ Cold Galvanized, ZRC (ใช้ต่างประเทศ)
3. การทำ Zinc Metalized
4. การทำ Hot Dip Galvanized
5. การทำ Electroplating
ในการทดลอง ได้ทำการทดสอบตามมาตรฐาน ASTM-B117 และมาตรฐาน JIS-Z2371 ซึ่งจากผลการทดลองนั้นพบว่า ในการทดสอบตามมาตรฐาน ASTM-B117 แผ่นเหล็กที่เคลือบผิวด้วยวิธี Electroplating มีอัตราการผุกร่อนต่ำที่สุด และแผ่นเหล็กที่เคลือบผิวด้วยวิธี Cold Galvanized ทั้ง 2 แบบมีอัตราการผุกร่อนสูงที่สุดส่วนการทดสอบตามมาตรฐาน JIS-Z2371 นั้น ได้ผลที่สอดคล้องกับ การทดสอบตามมาตรฐาน ASTM-B117

บทความวิจัย

ภาคผนวก ง_รูป